Názov projektu: Zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií pri výrobe drôtov a vodičov na báze hliníka
Prijímateľ: Laná a.s.
Sídlo prijímateľa: Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
Miesto realizácie projektu: Ladomerská Vieska, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický samosprávny kraj
Začatie projektu: 03/2015
Ukončenie projektu: 12/2015
   
Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Kód výzvy: KaHR-111SP-1201
   
Výška poskytnutého príspevku: 2 018 350,00 €

Stručný opis projektu:
Spoločnosť Laná a.s. pôsobí ako výrobca drôtov a vodičov na báze hliníka, ktoré sú využiteľné najmä v energetickom priemysle v oblasti distribúcie energie, už viac ako 50 rokov a je jediným výrobcom lán a vodičov na báze hliníka v oblasti strednej Európy a krajín V4. Projekt bol zameraný na nákup a zavedenie vyspelých a inovatívnych technológií do výroby drôtov a vodičov na báze hliníka, ktoré umožnili zvýšenie celkovej kvality výrobného procesu a kvality pre zákazníka.

Výsledky realizovaného projektu:
Vplyvom realizácie projektu bola zvýšená kvalita a objem produkcie, došlo k celkovému nárastu tržieb, pridanej hodnoty a kvality výrobného procesu. Jednotlivé inovatívne technológie, ktoré nahradili zastarané stroje, podporili zníženie spotreby energie a zlepšenie využívania materiálových, technologických a personálnych zdrojov, čím pozitívne ovplyvnili životné prostredie. V rámci projektu bolo vytvorených 21 nových pracovných miest. Výsledkom realizovaného projektu je celkové zvýšenie konkurencieschopnosti a výkonnosti spoločnosti Laná a.s.